Ubytovací řád

Cena

Ceny za služby jsou uvedeny v ceníku a jsou účtovány za celý objekt pro 8 osob. V případě vyšší obsazenosti než 8 osob, zaplatí každá další osoba 200 Kč za jednu a každou další noc, nebo bude cena stanovena dohodou. Minimální délka pobytu jsou 3 noci, v letní a zimní sezoně 7 nocí. Při kratším pobytu v letní nebo zimní sezoně, účtujeme navíc 50% z ceny pobytu, nebo bude cena stanovena dohodou.

Platby

 1. Ubytovaný uhradí provozovateli zálohu ve výši minimálně 50% sjednané ceny za ubytování nejpozději do 7 dnů od výzvy k úhradě ze strany provozovatele, na jeho účet č. 291900518/0300. Jako variabilní symbol uvádějte datum nástupu ddmmrrrr (např. 01022020). Z důvodu EET požadujeme doplatek s připsáním na účet maximálně v den nástupu na pobyt (po dohodě během pobytu).
 2. V případě nedodržení termínu splatnosti má právo provozovatel od objednávky odstoupit.
 3. Odstupné při zrušení ubytování ze strany ubytovaného se určuje takto:
  • 30 dnů a více před termínem zahájení ubytování – 25% ze smluvní ceny pronájmu
  • 29 a méně dnů před termínem zahájení ubytování – 50% ze smluvní ceny pronájmu.
 4. Kromě nájemného je ubytovaný povinen zaplatit:
  • spotřebu elektrické energie 1 kwh = cena bude účtována dle platného ceníku, (spotřeba vody, dřeva a komunální odpad je započítán v ceně elektrické energie). Tato částka bude vyúčtována při skončení ubytování a ubytovaný je povinen zaplatit ji obratem oproti jejímu vyúčtování k rukám provozovatele nebo osobě k tomu provozovatelem pověřené
  • místní poplatek obci ve výši dle Obecně závazné vyhlášky obce Sedloňov, za každou ubytovanou osobu za den a noc. Tuto částku je ubytovaný povinen uhradit v den nástupu při zápisu do knihy ubytovaných.
 5. Ubytovaný je povinen při převzetí chalupy seznámit se s počátečním stavem elektroměru a ověřit, že stav byl správně zapsán osobou, jež předávala za provozovatele chalupu. K pozdějším námitkám, že stav elektroměru neodpovídal stavu skutečnému nebude brán zřetel.

Doby ubytování

 1. Pokud se provozovatel a ubytovaný nedomluví jinak, platí následující doba ubytování:
  • týdenní pobyt začíná a končí v sobotu
  • víkendový pobyt začíná v pátek a končí v neděli
  • ostatní pobyty dle dohody.
 2. Pokud se provozovatel a ubytovaný nedohodnou jinak, má ubytovaný objekt k dispozici:
  • od 14:00 hodin prvního dne ubytování, přičemž před odjezdem na chalupu zavolá ubytovaný majiteli chalupy (tel. 605 566 856) a sjedná si přibližný termín svého příjezdu a převzetí objektu
  • do 10:00 hodin posledního dne ubytování

Práva a povinnosti ubytovaného

 1. Ubytovaný se zavazuje užívat chalupu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Ubytovaný je povinen provádět úklid a běžnou údržbu chalupy a příjezdové cesty.
 2. Ubytovaný je oprávněn chalupu užívat spolu s osobami uvedenými v knize ubytovaných.
 3. Ubytovaný se zavazuje po skončení ubytování chalupu předat správci chalupy, a to ve stavu, v jakém ji převzal, uklizenou, vyčištěnou a způsobilou k okamžitému dalšímu užívání, včetně doplněného dřeva u kamen, vyneseného popele a roztokem k tomu určeným vyčištěným sklem kamen. Závěrečný úklid není v ceně ubytování a je nutné jej provést (jinak účtujeme 2500,- Kč).
 4. Ubytovaný plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni jako by ji způsobil sám. Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemce) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.
 5. Ubytovaný je povinen dbát, aby na chalupě nevznikaly žádné škody a je povinen jejich vzniku předcházet. V případě vzniku škod nebo jejich hrozbě je povinen neprodleně informovat správce chalupy (tel. 605 566 856) a je povinen sám bezprostředně učinit vše pro to, aby rozsah škod byl co nejmenší nebo případně škoda vůbec nevznikla. V případě, že by se jednalo o škodu, která nevznikla nebo jež nehrozila v důsledku činnosti ubytovaného má ubytovaný nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů s takovým odvracením škody spojených.
 6. V rámci prevence vzniku škod je ubytovaný povinen zejména:
  • chovat se k chalupě a jejímu okolí ohleduplně, chodit v chalupě výhradně v domácí obuvi
  • topit pouze dřevem – zakazuje se pálit domácí odpad
  • při manipulaci s ohněm dbát zvýšené opatrnosti, nenechávat oheň bez dozoru – zakazuje se manipulace s ohněm osobám mladším 18ti let
  • popel z topeniště vynášet výhradně do plechového sudu s víkem – sud je nutné vždy víkem zakrýt a popel nenechávat doutnající
  • čištění skla kamen je možné pouze roztokem v rozprašovači
  • odpad nehromadit v chalupě, ale pravidelně jej odnášet do plastových popelnic k tomu určených
  • nesmí v chalupě provádět změny, přestavovat nábytek nebo jej vynášet z chalupy
  • nesmí používat v chalupě vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení pronajímateli nebo přes jeho zákaz
  • nesmí v chalupě nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí zde držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem
  • pokud ubytovaný úmyslně nebo nedbalostí způsobí škodu takového rozsahu, že bude chalupa vyřazena z provozu, je povinen mimo nákladů na opravu uhradit i ušlý zisk za dobu prováděných oprav
  • dodržovat v chalupě přísný zákaz kouření
  • udržovat stálý oheň, kamna nesmí dehtovat, na kamna nedávat žádné předměty (hrozí poničení kachloví nebo požár)
  • pobyt domácích zvířat je zakázán
  • je přísně zakázáno pořádat v chalupě i v jejím okolí jakékoliv oslavy.
 1. Ubytovaný není oprávněn chalupu dále pronajímat, pokud mu k tomu provozovatel předem neudělí písemný souhlas.
 2. Ubytovaný je povinen se při přebírání chalupy seznámit s umístěním uzávěru vody, vypínače elektrické energie a hasícího přístroje.

Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje ubytovanému odevzdat předmět nájmu řádně a včas včetně lůžkovin.
 2. Provozovatel je oprávněn vstupovat do chalupy za účelem její prohlídky a kontroly jejího stavu. O prohlídce musí ubytovaného předem informovat.
 3. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do prostor chalupy.
 4. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
  • na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
  • dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele)
  • dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  • zákazník nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně
  • zákazník nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek
  • v případě pořádání oslav

Kauce

Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 5.000,- Kč. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku. Chalupa je předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů !

Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny !

Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.)

Pokud dojde na vybavení a objektu ke škodě (způsobeno úmyslně či nedbalostí ubytovaných) takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen (mimo nákladů na opravu) za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

Zápis do knihy ubytování se provádí na základě platného dokladu totožnosti, který je každý z hostů povinen na požádání předložit.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek. U objednávek věkové kategorie do 30 let je výše kauce stanovena na 10 000,- Kč (vrací se převodem na účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku).

Pojištění pobytu

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.
Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 1. Uhrazením zálohy za ubytování ubytovaný vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.
 2. Tyto provozní podmínky nabývají platnosti dnem 1.12. 2019.